Loading...

Sosyo Ekonomik Yapi
ORMANLAR


Yöre ormanların verimliliği orta derecelidir. Ormanların yaklaşık %20 si yetiştikleri ortamı % 10 dan az örten verimsiz ormanlardır. Koruların kalan kesimini oluşturan ve verimli korular kapsamına giren iyi koruların ise %20′si yaşadıkları ortamı % 10 – % 40 arasında örten az kapalı, düşük verimli, % 63′ü %41 – 70 arasında örten orta kapalı, ona verimli, % 17′si yetişdiği ortamı % 71′den çok örten tamkapalı, yüksek verimli yerlerdir.

Gülyalı ilçesinde ise toplam orman alanı 1490 ha.dır. Bunun 780 ha.ı normal orman alanı, 710 ha.ı ise bozuk orman alanıdır. İlçede 338 ha. baltalık orman alanı ile 5.000 adet kavak varlığı saptanmıştır, ilçenin koru ormanı serveti, 78.780 m3, baltalık orman serveti ise 19.266 sterdir.
İlçede 1993 yılında ağaçlandırma ve bakım çalışması yapılmamıştır. Yetkililer tarafından yapılan tesbitlere göre Gülyalı ilçesinde 445.5 ha.lık alanın ağaçlandırılması gereklidir. Gülyalı ilçesinde 10.225 ha.lık yüzölçümüne sahip bir orman köyü de mevcuttur. Köyün %37.0 sini kaplayan 551 ha.lık bölümünde orman kadastrosu çalışması yapılmıştır.

Ordu ili havaalanını yapılacağı alan deniz dolgusu ile kazanılacağından doğal bitki örtüsünden söz etmek mümkün değildir. Ancak yakın çevrenin doğal bitki örtüsünden sözetmekte yarar görülmüştür. Yakın çevresinde Orman Bakanlığı yetkililerince îesbit edilen doğal bitki örtüsünün kapsadığı ağaç, ağaççık, sarmaşık ve otsu bitkiler ile bunların tabi yaşama ortamları aşağıda verilmiştir:


Fındık Bölgesi ve Çeşitleri


Fındığın dünyada ilk yetiştiği bölgenin Doğu Karadeniz Bölgesi kıyılan olduğu saptanmaktadır. 1403 yılından beri bu kıyılardan ihracat yapılmıştır. Son yıllarda devletin bu tarımı koruması sonucu üretim ve ekim sahaları artmış ve tüm Karadeniz sahilini kaplamıştır. Dünya fındık üretiminin yaklaşık % 60′ını ülkemiz karşılar.


HAYVANCILIK


Hayvancılık Gülyalı’da gelir elde etme açısından önemlidir.
Gülyalı ilçesinin hayvancılıktan elde ettiği gelir 20 Milyar TL’dır.
Gülyalı ilçesinde büyük baş hayvan olarak, sığır (jersey ırkı), manda ve küçük baş hayvan olarak da koyun yetiştirilmektedir. Toplam büyükbaş hayvan sayısı 3.204, küçükbaş hayvan say ısıda 1.650 adet’tir.
İlçede yerleşim dağınık dokuda olduğu için hayvanlar evlerin altında ve yanında bulunan ahırlarda beslenmektedir Aile yetiştiriciliği tarzında her eve ait bir inek ve dana bulunmaktadır. Hayvanlar evlere ait fındık bahçelerinde ve otlarda beslenmektedir. Beslenme alanları ilçenin her yanına yayılmıştır.


Arıcılık


Gülyalı ilçe Tarım Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre ilçede gezginci olarak arıcılık yapılmaktadır. Anların kışlamasını ilçede, yayılması ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da dır.


Denizler ve İçsulardaki Canlı Türleri


Gülyalı’da ve Karadeniz’de pelajik ve demersal türler ile iç sularda Alabalık, Sazan, Yayın vb. balıklar bulunmaktadır. Karadeniz’de koruma altında alınan türler 12 Mart 1995 gün ve 22225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29 numaralı sirkülerin ikinci kısmında, “Avlanması tamamen yasak olan cinsler” başlığı altında yer almakta olup, bunlar, yunuslar, foklar, deniz alanları ve 140 cm. ‘den küçük mersin balıklardır.
Gülyalı ve Doğu Karadeniz bölgesinde Barbunya, Dil – pisi, Hamsi, İskorpit, istavrit (kraça), İstavrit (Karagöz), İşkine, izmarit, Kalkan, Ka-yabalığı, Kefal, Keler, Kırlangıç, Kolyoz, Köpek, Lüfer, Mezgit, Çinekop, Orkinoz, Palamut, Tekir, Tirsi, Torik, Uskumru, Vatoz, Zargana balıkları ile Deniz anası, Midye, Deniz Salyangozu, Pavurya ve Yengeç avlanmaktadır.


TARIM


Gülyalı’nın temel geçim kaynağı tarımdır. Fındık üretim, tarımsal üretimde ağırlıklı paya sahiptir. Sürüme elverişli toprakların çok az oluşu, iklimin bol yağışlı olması, tarımsal üretimde tarla tarımı ile sebzeciliğin fazla gelişememesine, buna karşılık fındık ağaçlarının yaygınlaşmasına yol açmıştır. Özellikle, havaalanının kurulacağı Gülyalı’da kıyı kesimlerinde fındık ve Mısır üretimi yapılmaktadır. Yörede tarımsal gelişim proje alanı yoktur.


Sulu ve Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü


Gülyalı ilçesinde toplam 3413 ha. tarım alanının % 95′inde ayrıca bir sulama tesisi yapılmasına gerek kalmaksızın fındık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunun dışında kalan tarım arazilerinde mısır ve patates yetiştirilmekte, az miktarda yapılan sulu tarım ile ise sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Gülyalı ilçesinde alınan bilgilere göre 8500 dekarlık alanda mısır e-kimi yapılmıştır. Üretim 2150 ton olmuştur. Verimi İse dekara 250 kg.dır. İlçede 11.501.200 adet meyve verme yaşında, 15.000 adet de genç fidan durumunda fındık ağacı vardır. İlçede yıllık fındık üretimi 1501 ton olmuştur. Tarımsal üretimin birim alan itibariyle verimi Gülyalı ilçesinde temel ürünlerden fındık’îa ortalama 90 kg. / dekar, mısır’da 250 kg. / dekar, Patates’de 1500 kg. /dekar ve sebze’de 1000 kg./dekardır.
Gülyalı ilçesinde kullanılan tarımsal mücadele araçları atomizer ve pulvarizatördür. Gübrelerden suni T.S.P. C.A.N., kompoze kireç olarak kullanılmaktadır. Kullanım yoğunluğu ise T.S.P. 42 kg. /da., C.A.N. 60 kg/da., kompoze 50 kg/da., kireç ise 250 kg/da.’dır. Tüketilen gübrelerin çeşitlerine göre miktarı ise şöyledir;
C.A.N. %26 46 ton,
T. S. P. 100 ton
Kompoze 90 ton,
Kireç 60 ton,


EKONOMİ

 

İlçenin ekonomisi genel olarak tarıma dayanmaktadır. İlçede sanayi kuruluşları olarak; Turan Seramik fabrikası, Orkur Ağaç İşleri Fabrikası ve Fındık Kırma Fabrikası mevcuttur. 100 dolayında işçi çalışmaktadır. Çalışan işçiler Ordu Merkez ve ilçe merkezinden gelmektedir. Ekonomiye katkı olarak ayrıca su ürünlerinden balıkçılık da yapılmaktadır. Mustafalı Köyü’nde Tarımsal Ürünler işleyen Abulhayr Çevre Köyleri Kalkınma Kooperatifi vardır.
Meslek kuruluşları olarak; Ziraat Bankası, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi üye sayısı, 375′dir. Tarım Kredi Koopretifinin üye sayısı 1350, Fındık Tarım Satış Koopretifi’nin üye sayısı 1784′dür. Ziraat Odası olmayıp sadece temsilcisi vardır.


ÇEVRE KİRLİLİĞİ

       
İlçede herhangi bir çevre kirliliği sorunu yoktur.Ancak son yıllarda yapılan kanalizasyon sisteminin arıtılmadan denize boşaltılıyor olmasının deniz kirliliği yarattığı söylenmektedir. İlçede bir arıtma sisteminin kurulması gereklidir. Ordu havaalanının yapılmasından sonra oluşacak durgun su alanında bu atık suların birikmesi olasılığı, artık su deşarj noktasının yakın olması nedeni ile olasıdır.